Bezpieczeństwo

RODO

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe firma KRAKÓW BALLOON TEAM informuje Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: KRAKÓW BALLOON TEAM ul. Makuszyńskiego 6, 31-752 Kraków NIP: 6771021084,

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres KRAKÓW BALLOON TEAM ul. Makuszyńskiego 6, 31-752 Kraków, lub e-mailowo: krakowballoon@gmail.com

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez KRAKÓW BALLOON TEAM polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów;

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych KRAKÓW BALLOON TEAM;

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem krakowballoon@gmail.com
lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: KRAKÓW BALLOON TEAM, ul. Makuszyńskiego 6, 31-752 Kraków